Εργαστήρι ζωγραφικής για παιδιά με τον ζωγράφο Σταύρο Δίτσιο.
«Η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και η ποίηση είναι ζωγραφική που μιλάει»
Ο Σταὐρος Δἰτσιος γενἠθηκε στην θεσσαλονἰκη το 1978. Σποὐδασε ζωγραφικἠ στην Ακαδημἰα Καλὠν Τεχνὠν της Φλωρεντἰας,Ιταλἰα (1997- 2001).
Μεταξὐ των καθηγητὠν του ἠταν ο Umberto Borella. O Σταὐρος Δἰτσιος ζεἰ κ εργἀζεται στη θεσσαλονἰκη. Η δουλειἀ του Σταὐρου Δἰτσιου αντικατοπτρἰζει μἐσα σε ἐναν αφαιρετικὀ εξπρεσιονισμὀ ὀλα τα αισθἠματα και τις εντυπὠσεις γὐρω απο την καθημερινἠ ζωἠ, εἰτε εἰναι ἠχοι ἠ φιλοσοφικἐς ιδἐες.
Σε ἐναν κὀσμο που συνεχὠς εξελἰσσεται απο ἠχους , εικὀνες, βἰντεο και νἐα, αιχμαλωτἰζει αυτἐς τις στιγμἐς στην τἐχνη του ,τις αφἠνει να παγὠσουν στον χρὀνο κ στον χὠρο ωσὀτου αγγἰξει την στιγμἠ της ηρεμἰας κ γαλἠνης.
Παἰρνοντας ὀλα αυτἀ τα φαινὀμενα τα παρἀγει με ἐναν νἐο, δικὀ του τρὀπο πἀνω στον καμβἀ.
Mετά από μια πολυετή εμπειρία στις ζωγραφικές σπουδές και μεγάλη εργογραφία ο Σταύρος Δίτσιος αναλαμβάνει να μυήσει τα παιδιά στον κόσμο της ζωγραφικής Η εκμάθηση των βασικών τρόπων σχεδίασης και ο σωστός χειρισμός των υλικών θα αποτελέσει βασικό άξονα των μαθημάτων με σκοπό την καλλιέργεια των καλλιτεχνικών δυνατοτήτων των παιδιών.
Συγχρόνως, εμπλουτίζουμε το πρόγραμμά μας με μια απλουστευμένη, διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας της τέχνης, προσφέροντας πολλαπλά ερεθίσματα στα παιδιά μέσω αναφορών σε μεγάλους ζωγράφους και τις τεχνικές τους (κολάζ, φωτογραφία, πηλός κ.ά) και συγχρόνως οργανώνουμε επισκέψεις σε μουσεία της πόλεις μας με τη συμμετοχή των γονιών και την ασφαλή επιτήρηση των δασκάλων.
Μέσα από τη ζωγραφική μαθαίνουμε
– Να καλλιεργούμε την οπτική νοημοσύνη των παιδιών
– Να χρησιμοποιούμε νέα υλικά (μολύβια, μελάνια, χαρτιά, μικρά αντικείμενα κ.ά)
με το δικό μας τρόπο
– Να εκφράζουμε συναισθήματα και σκέψεις
– Να αποκτήσουμε αντίληψη των μορφικών στοιχείων της αναλογίας, σύνθεσης και
προοπτικής
Κἀθε Σάββατο θα λειτουργήσουν 2 τμήματα:
Ηλικίες 5-8 (10.00-11.00 π.μ.) και 9-11 (11.00-12.00 π.μ.)Έναρξη: 1 Οκτωβρίου
Επικοινωνία: 2310 433-266 , 6945 250640
Ιουστινιανοὐ 2-Καλαμαριἀ
Λειτουργεἰ ως Κἐντρο Δια Βἰου Μἀθησης, επιπἐδου 1, στο πεδἰο της ζωγραφικἠς, με ἀδεια του Υπουργεἰου Παιδεἰας.
Ο χὠρος συστεγἀζεται με τη Σχολἠ Μπαλἐτου Εὐα Φεβγἰδου